Начало     Карта на сайта     Контакти     En
ОП Транспорт и разширение

Оперативна програма "Транспорт"
Проект за разширение на метрото в София 

 

 
От 2009 г. след включване в ОП "Транспорт" чрез преобладаващо финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз с местно съфинансиране е започнато изпълнението на мащабен „Проект за разширение на метрото в София”. Той включва изграждане на Линия 2 и значително разширение на Линия 1 на Софийското метро. Разделен е на три етапа. Първите два етапа са завършени на 31.08.2012г.
 

Общата дължина на участъците възлиза на 13 км с 13 метростанции. С това общата дължина на линиите на метрото след завършването на тези етапи възлиза на 31 км с 27 метростанции и приблизителен брой превозвани пътници над 300 хил. пътн. дневно. От 2013г. започна изпълнението на трети етап от проекта, което беше завършено на 02.04.2015 г. (разширение на Линия 1 до летището) и на 08.05.2015 г. (разширение на Линия 1 до Бизнес парка в ж.к. Младост 4).

 

 

 

 

ЕТАП І: ЦЕНТРАЛЕН УЧАСТЪК ОТ ЛИНИЯ 2 „НАДЛЕЗ НАДЕЖДА - ЦЕНТРАЛНА Ж.П. ГАРА - ПЛ. СВ. НЕДЕЛЯ -
НДК - БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ”

(СТРОИТЕЛСТВО 2009 - ІХ.2012 г.)

 

 
Първият етап от проекта за разширение на метрото в София, включен в ОП "Транспорт” включва трасето „Надлез Надежда - Централна ж.п. гара - пл. Св. Неделя - НДК - бул. Черни връх” с дължина 6,4 км и 7 метростанции.

Финансирането на етапа се извършва по приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари” на ОП "Транспорт" от ЕФРР. Безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР възлиза на 157 млн. евро със съфинансирането от Столична община 25 % от стойността на етапа. Апликационната форма за кандидастване за финансиране заедно с Анализ „Ползи и разходи” са одобрени от Европейската комисия през 2009 г. Окончателното приключване на етапа след приемането му от Държавна приемателна комисия в края на месец Август е извършено през месец Октомври 2012г. като с това етапа е приключен физически и финансово.


Фиг. 1. Разполагане на трасетата на Етапите от Проекта за разширение на метрото в София в градската планировка

 

 
Строителството на участъка започва през пролетта на 2009 г. и завършва на 31.VІІІ.2012 г. То включва изграждане на конструкциите на тунелите и метростанциите, архитектурно оформление на станциите, реконструкции и възстановяване на засегнатата градска инженерна инфраструктура, доставка и монтаж на оборудването на системите за управление и функциониране на метрото, в т.ч. 3 системи за транспортна автоматика и безопасност, 3 диспечерски системи, комуникационни системи, санитарно-технически системи и други, т.е пълен инженеринг.

Предвид сложните геоложки и хидрогеоложки условия по трасето и преминаването под съществуващи съоръжения, в т.ч. под действащите тунели на Линия 1, под подлези, Лъвов мост, изискването да не се спира изцяло движението около строителните площадки, да се съхранят в максимална степен археологичните находки в ЦГЧ и други са наложили за изграждането на тунелите и метростанциите да се прилагат сложни конструктивни и технологични решения, някои от които уникални.

 

 

Тунелите в участъка „Надлез Надежда - бул. Патриарх Евтимий” с дължина 3,8 км и 4 метростанции са двупътни с вътрешен диаметър 8,43 м, изпълнени със специално произведена за условията на метрото в София тунелопробивна машина (херметизиран хидрощит) на немската фирма „Херенкнехт”.

Фиг. 2. Напречен разрез на двупътния тунел, изграден по щитов метод и Общ преглед на ТПМ

 

Оборудването е от водещи световни фирми като Сименс, Ериксон , Тисен и др. Метростанциите са изпълнени по индивидуални архитектурни решения, като част от тях са показани на Фиг. 3 и Фиг. 4.

 

 
Фиг. 3. На фиг. 3а. е показан изглед от тунелопробивната машина при влизането в метростанция „Лъвов мост” , а на фиг. 3б. е показан изглед на вече завършената метростанция „Лъвов мост”.  

 

 

Фиг. 4. На Фиг. 4а. е показан изглед от метростанция „Сердика-ІІ”, а на Фиг. 4б. е показан изглед от входен вестибюл на метростанция „НДК”.

 

 

 

ЕТАП ІІ: ЛОТ 1 – УЧАСТЪКА ОТ ЛИНИЯ 2„ОБЕЛЯ – Ж.К. НАДЕЖДА – ПЪТЕН ВЪЗЕЛ НАДЕЖДА” И ЛОТ 2 УЧАСТЪКА ОТ ЛИНИЯ 1 „МЛАДОСТ 1 (МС 13) – БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ (МС19) С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

(СТРОИТЕЛСТВО 2009 - ІХ.2012 г.)

Финансирането на ІІ Етап включено в ОП „Транспорт” се извършва с безвъзмездна финансова помощ от Кохезионен фонд - 200 000 000 евро и 20% местно съфинансирането от Столична община, осигурено чрез заем от ЕИБ.

За осигуряване на връзка на участъка, финансиран от ОП”Транспорт” (І Етап), с депото в кв.Обеля, където се обслужват и ремонтират влаковете, и на бърз и ефективен транспорт за ж.к. Надежда, ж.к. Свобода, ж.к. Толстой и кв. Връбница с общо население над 120 хил.души е прието трасето „ж.к. Обеля – ж.к. Надежда – Пътен възел Надежда” да бъде обособен като Лот 1 от Етап ІІ от „Проект за разширение на метрото в София”. За целта и с оглед необходимостта от паралелно строителство на този участък с участъка от трасето, включено в Етап І от Проекта, Столична община е осигурила изпреварващо финансиране на участъка и през 2010 г. е започнато строителството на трасето „ж.к. Обеля - ж.к. Надежда - Пътен възел Надежда” (Фиг. 1.) с дължина 4,16 км, от които 1,3 км са открити на естакада и 2,86 км подземни. Три от метростанциите от участъка са подземни, а крайната е на естакада.

 

 

Фиг. 5. На Фиг. 5а. е показан ситуацията на Лот 1 от Етап ІІ в градска среда, а на Фиг. 5б. е показан изглед на възстановения бул.”Ломско шосе” над трасето на Лот 1 от Етап ІІ.
 
 
 
 
Фиг. 6. На Фиг. 6а. е показана метростанция „Хан Кубрат” по впеме на строителството, а на Фиг. 6б. е показан изглед на вече завършената метростанция „Хан Кубрат”

 

Фиг. 7. Метростанция „Бели Дунав”

 

За задоволяване на рязко нарасналите потребности от ефективен и сигурен транспорт на населението от териториите на големите ж.к. Младост, ж.к. Дружба, разположени в югоизточната част на града, през 2009 г. започна строителството на участък „ж.к. Младост І – ж.к. Младост ІІІ – бул. Цариградско шосе”, който е част от участъка от ж.к. Младост І до Летище София (Фиг. 1.), включен в ОП”Транспорт” 2007-2013г. Той е с дължина 2,5 км и 2 подземни метростанции и представлява Лот 2 от Етап ІІ на проекта.

 

 

Фиг. 8. На Фиг. 8а. е показан ситуацията на Лот 2 от Етап ІІ в градска среда, а на Фиг. 8б. е показана метростанция „Младост ІІІ”

 

Фиг. 9. Метростанция „Цариградско шосе”

 

 

Строителството на Лот 2 на Етап ІІ, включващ участъка „ж.к. Младост 1 – бул. Цариградско шосе” започва през пролетта на 2009 г. и завършва на 25.04.2012 г.
Строителството на двата участъка включва изграждането на конструкциите на метростанциите и тунелните участъци, доставка и монтаж на оборудване на системата за управление и функциониране и подвижен състав за тях. 
Оборудването на участъците от Етап ІІ е от водещи световни фирми (Сименс, Балфор Бити, Ериксон и др.)
 
 
 
 
 
ЕТАП ІІІ: ПРОДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИНИЯ 1 В ОТКЛОНЕНИЯТА СИ В ПОСОКА ЛЕТИЩЕТО – ЛОТ 1 УЧАСТЪКА „БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ – ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” И ПРОДЪЛЖЕНИЕТО КЪМ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ –  ЛОТ 2 УЧАСТЪКА „Ж.К. МЛАДОСТ 1 – БИЗНЕС ПАРК В МЛАДОСТ 4”
 
(ЕТАПЪТ Е ОДОБРЕН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕЗ ХІІ 2012 г. И ЗАПОЧВА ПРЕЗ І ПОЛУГОДИЕ НА 2013 г. ЗАВЪРШЕН: ЛОТ 1: 02.04.2015 г. и ЛОТ 2: 08.05.2015 г. )
 
 
Реализацията на ІІІ Етап, Лот 1 - участък “бул.”Цариградско шосе” – Летище София” и Лот 2 – участък „ж.к.Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4” с обща дължина 7,7 км. и 7 метростанции е извършено с финансиране от ОП”Транспорт” по приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари”. Безвъзмездната финансова помощ от ОП „Транспорт” е на стойност 110 000 000 евро, в това число 93 млн. евро ЕФРР и 17 млн. евро национално съфинансиране.

Етап ІІІ представлява продължението на първи метродиаметър от бул. Цариградско шосе, през ж.к. Дружба до Летище София, както и продължението след МС Младост І в ж.к. Младост І по бул. Ал. Малинов до Бизнес парка в Младост 4. Участъка ж.к. Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4” е изцяло подземен с дължина 2,7 км. и 3 метростанции. Участъка „бул. Цариградско шосе – Летище София” е с дължина 5 км и 4 метростанции, 2 от които подземни и 2 открити – на естакада и на ниво на терена.

 

Фиг. 10. е показан ситуацията и профила на трасето на Лот 1 от Етап ІІІ в ж.к. „Дружба”

 

 

Фиг. 11. е показан ситуацията и профила на трасето на Лот 1 от Етап ІІІ към „Летище София”

 

 

Фиг. 12. е показан ситуацията и профила на трасето на Лот 2 от Етап ІІІ под бул. „Александър Малинов”

 

 

 

Фиг. 13. е показан ситуацията и профила на трасето на Лот 2 от Етап ІІІ до „Бизнес парк София”

 

 

 Разширение на Линия 2 от МС "Джеймс Баучер" до МС "Витоша"

 

На 1 август 2014 г. започва строителството на участъка от разширението на Линия 2 на столичното метро от метростанция "Джеймс Баучер" по продължението на бул. "Черни връх" до ул. "Сребърна". Този участък включва трасе с дължина 1.3 км и една подземна метростанция - с изходи на кръстовищата на бул. "Черни връх" с ул. "Хенрих Ибсен" и ул. "Сребърна" и с ул. "Филип Кутев" (бъдещ бул. Тодор Каблешков".

Строителството на участъка ще се извършва по следния начин: тунел под бул. "Черни връх" от МС "Джеймс Баучер" до ул. "Сребърна" с дължина 900 м и тунелен участък за смяна на посоката на движение на влаковете южно от кръстовището на бул. "Черни връх" с ул. "Филип Кутев" с дължина 200 м - подземно, по класически Нов Австрийски тунелен метод, без да се разкрива терена. Метростанцията и подземните подлези под кръстовищата на бул. "Черни връх" с ул. "Сребърна" и ул. "Филип Кутев", ще се изпълняват чрез укрепване с шлицови стени, изграждане на покривна плоча и изкопни работи и вътрешни конструкции под нея.

Участъкът е включен в Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г., като Столична община е осигурила изпреварващо финансиране в рамките на съфинансирането на участъка. 

 

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛЗИ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА
РАЗШИРЕНИЯ НА МЕТРОТО (ЛИНИЯ 1 И ЛИНИЯ 2)
 
- Нарастване на броя на превозваните пътници с метрото - до 380 хил. пътника дневно (в работен ден). След реализацията на Линия 3, общия брой пътници ще достигне 550 хил. пътника.
- Дял в системата на градския транспорт - около 35 %.
- Висока превозна способност - 50 хил. пътника/час.
- Висока скорост на пътуване - 80 км/ч.
- Време на пътуване от периферията на града до центъра - 10 ÷ 18 мин.
- Намаление на трафика и ПТП - с над 22%.
- Намаление на вредните, в т. ч. парниковите
 газове - 90,5 хил. тона годишно.
- Намаление на нивото на шума - 15 ÷ 20 %.
- Спестено време на гражданите на София – над 90 хил. часа дневно.
 
*Горната информация се основава на базата на реални параметри след съответните преброявания на действащите участъци на Линия 1 и Линия 2 (в т.ч. Етап I и Етап II на Проекта). Параметрите за Етап III са на база прогнозни данни.
Тъй като линиите на метрото се изчисляват за обслужване на максимално натоварване на пътници, при определяне на пътническите потоци се използват натоварвания в работен ден.
 
 
 
ЛИНИЯ 3 НА МЕТРОТО В СОФИЯ

В програмен период 2007 - 2013 г. на ОП “Транспорт” се изпълни подготовката на Инвестиционен проект за трети метродиаметър като тип „леко метро”. Дължината на одобреното трасе е 16 км с 16 метростанции. Работите включваха проектна подготовка с оглед изпълнението в следващия програмен период на ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020 г. 

Третата линия на метрото в София предстaвлява метродиаметър, пресичащ града в направлението – бул. Вл. Вазов, Централната градска част, кв. Красно село до ж.к. Овча Купел. Проектирана е по трасе, одобрено от Експертен съвет на СО и СОС. В зоната на обслужване на линията попадат източните квартали ж.к. Левски, кв. Герена и ж.к. Хаджи Димитър, Централната градска част, и западните квартали – кв. Хиподрума, кв. Бели Брези, кв. Красно село и ж.к. Овча Купел. Прогнозното натоварване на линията е за над 170 хил. пътн. дневно, като освен това тя прави интермодални връзки с основни входни артерии в града, с националната ж.п. мрежа в кв. Горна Баня и с първата и втората линия на метрото. Съобразно градската планировка, натоварването с пътници и подходящите методи на строителство в отделните части на трасето, то условно е разделено на три участъка, обособени в отделни етапи на изграждане на линията /фиг.1/.

 

Етап I, Централен участък "бул. Вл.Вазов – Орлов мост – НДК – кв. Красно село"

Етап I включва най-натоварения с пътници централен участък от линията. Той е изцяло подземен с трасе "бул. Вл.Вазов – Орлов мост – НДК – кв. Красно село", дължина 8 км и 8 метростанции. Строителството на по-голямата част от Етап I (7 км и 7 метростанции) започнa през януари 2016 г., а в края на същата година започна и изпълнението на последната станция на този етап, при бул. Еладимир Вазов).

Приложимата технология за строителство на тунелите в основния участък от трасето на Етап 1 е щитовата технология с механизиран щит с противоналягане в забоя.Вследствие сложните условия, участъкът изисква най-голяма продължителност за строителство от 42 месеца, поради което той започва да се изгражда първи . Към този първи етап е включено и изграждане на депо за обслужване на влакове-те,както и доставка на 20 метро-влака, с опция за автоматично управление на движението и на системи за управление свързани със спецификата на влаковете.

 

Етап II, участък „кв. Красно село - кв. Овча купел – Околовръстно шосе”

Дължината на участъка е 4 км и има 4 метростанции.

Цялостното завършване на Етап 1 е предвидено за втората половина на 2019 г. За Етап 2 в момента се провеждат тръжни процедури за избор на изпълнители, като в началото на 2017 г. по подобекти е предвидено неговото започване, а завършването му също е през втората половина на 2019 г.

 

"Метрополитен" ЕАД 2016 | Всички права запазени
By: xdm