Конкурс за отдаване под наем на рекламно-информационни елементи

лого

Рекламно-информационни елементи в 13 бр. метростанции от Втора линия на Софийското метро

 

О  Б  Я  В  А  

   „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 На основание Решение на Съвета на директорите на Дружеството

по Протокол № 11/12.07.2021 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ:

 „СТАЦИОНАРНИ РИЕ (РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ), СОБСТВЕНОСТ НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, В 13 БР. МЕТРОСТАНЦИИ (Обеля, Ломско шосе, Бели Дунав, Надежда, Хан Кубрат, Княгиня Мария Луиза, Централна жп гара, Лъвов мост, Сердика II, НДК, Европейски съюз, Джеймс Баучер, Витоша) ОТ ВТОРА МЕТРОЛИНИЯ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО”, 

с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 10.00 (десет) евро без ДДС за един кв.м рекламна площ, съгласно Оценка от независим лицензиран оценител.

            Цена за 1 бр. (един брой) Конкурсна документация – 150,00 /сто и петдесет/ лв. с ДДС.

            Конкурсната документация се заплаща предварително по банков път по сметката на „Метрополитен” ЕАД, както следва:

IBAN - BG34UNCR76301039298950

BIC - UNCRBGSF

Обслужваща банка - УниКредит Булбанк, клон „Калоян”

             Въз основа на документа за банков превод, в счетоводството на „Метрополитен” ЕАД, на кандидата се издава фактура за платената конкурсна документация след постъпване на сумата по горната сметка.

             Конкурсната документация за участие се получава от организатора на конкурса „Метрополитен” ЕАД, ул. „Княз Борис І” № 121, етаж ІV, стая  52, при представяне на фактурата от 19.07.2021 г. до 03.08.2021 г., вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.          

            Депозит за участие в конкурса – 10 000,00 /десет хиляди/ лв.

            Подаване на предложенията на участниците – до 12:00 ч. на 05.08.2021 г. на адрес: гр. София, ул. ”Княз Борис І” № 121, „Метрополитен” ЕАД – в деловодството.

            Конкурсът ще се проведе от 14:00 ч. на 05.08.2021 г. в Заседателната зала на „Метрополитен” ЕАД на горепосочения адрес.

            Условията на конкурса, изискванията към участниците и списъкът с документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

            Оглед на обектите, предмет на конкурса, се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., чрез Началниците на метростанции  и Организатори „Реклама” в „Метрополитен” ЕАД.

Тел. за контакт: 02/921-20-32; 02/921-20-82.

 

Обявата е публикувана на 19.07.2021 г.