Конкурс за отдаване под наем на рекламно-информационни елементи

лого

Рекламно-информационни елементи в 8 бр. метростанции от Трета линия на Софийското метро

ОБЯВА

„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На основание Решение на Съвета на директорите на Дружеството

по Протокол № 1/07.01.2021 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИЯ ОБЕКТ:  

„СТАЦИОНАРНИ РИЕ (РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ   ЕЛЕМЕНТИ),СОБСТВЕНОСТ НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, В 8 БР. МЕТРОСТАНЦИИ (Красно село, България, Медицински университет, НДК-2, Св. Патриарх Евтимий, Орлов мост, Театрална, Хаджи Димитър ) ОТ ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО”,

с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 15.00 (петнадесет) евро без ДДС за един кв. м рекламна площ, съгласно Оценка от независим лицензиран оценител.

            Цена за 1 бр. (един брой) Конкурсна документация – 150,00 лв. с ДДС.

            Конкурсната документация се заплаща предварително по банков път по сметката на „Метрополитен” ЕАД, както следва:

IBAN - BG34UNCR76301039298950

BIC - UNCRBGSF

Обслужваща банка - УниКредит Булбанк, клон „Калоян”

Въз основа на документа за банков превод, в счетоводството на „Метрополитен” ЕАД, на кандидата се издава фактура за платената конкурсна документация след постъпване на сумата по горната сметка.

Конкурсната документация за участие се получава  от организатора на конкурса – „Метрополитен” ЕАД, ул. „Княз Борис І” № 121, етаж ІV, стая  52, при представяне на фактурата -  от 20.01.2021 г. до 04.02.2021 г., вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.   

Депозит за участие в конкурса – 15 000 лв.         
Подаване на предложенията на участниците – до 12:00 ч. на 08.02.2021 г. на адрес: гр. София, ул. ”Княз Борис І” № 121, „Метрополитен” ЕАД – в деловодството.

Конкурсът ще се проведе от 14:00 ч. на 08.02.2021 г. в Заседателната зала на „Метрополитен” ЕАД на горепосочения адрес.

Условията на конкурса, изискванията към участниците и списъкът с документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите, предмет на конкурса, се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., чрез Началниците на метростанции и Организатори „Реклама” в „Метрополитен” ЕАД.

Тел. за контакт: 02/921-20-32; 02/921-20-82.


Обявата е публикувана на 20.01.2021 г.