Конкурс за отдаване под наем на щендери

лого

ЩЕНДЕРИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ БРОШУРИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ В МЕТРОСТАНЦИИТЕ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО

 

 

 

О  Б  Я  В  А  

  „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На основание Решение на Съвета на директорите на Дружеството

по Протокол № 17/15.10.2021 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ:

 „ЩЕНДЕРИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ БРОШУРИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ В МЕТРОСТАНЦИИТЕ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО” 

с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 19.00 (деветнадесет) евро, без ДДС, за един брой щендер, съгласно Оценка от независим лицензиран оценител.

              Цена за 1 бр. (един брой) Конкурсна документация – 100,00 /сто/ лв. с ДДС.

            Конкурсната документация се заплаща предварително по банков път по сметката на „Метрополитен” ЕАД, както следва:

IBAN - BG34UNCR76301039298950

BIC - UNCRBGSF

Обслужваща банка - УниКредит Булбанк, клон „Калоян” 

            Въз основа на документа за банков превод, в счетоводството на „Метрополитен” ЕАД, на кандидата се издава фактура за платената конкурсна документация след постъпване на сумата по горната сметка.

              Конкурсната документация за участие се получава  от организатора на конкурса „Метрополитен” ЕАД, ул. „Княз Борис І” № 121, етаж ІV, стая  52, при представяне на фактурата от 29.10.2021 г. до 10.11.2021 г., вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.          

               Депозит за участие в конкурса – 3 000,00 /три хиляди/ лв.

            Подаване на предложенията на участниците – до 12:00 ч. на 12.11.2021 г. на адрес: гр. София, ул. ”Княз Борис І” № 121, „Метрополитен” ЕАД – в деловодството.

            Конкурсът ще се проведе от 14:00 ч. на 12.11.2021 г. в Заседателната зала на „Метрополитен” ЕАД на горепосочения адрес.

            Условията на конкурса, изискванията към участниците и списъкът с документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

            Оглед на обектите, предмет на конкурса, се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., чрез Началниците на метростанции  и Организатори „Реклама” в „Метрополитен” ЕАД.

                  Тел. за контакт: 02/921-20-32; 02/921-20-82.

                  Обявата е публикувана на 29.10.2021 г.