Конкурс за отдаване под наем на Стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи) в 10 бр. метростанции

Конкурс за отдаване под наем на Стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи) в 10 бр. метростанции

О Б Я В А
„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА


На основание Решение на Съвета на директорите на Дружеството
по Протокол № 17/07.12.2023 г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ:

 

ПОЗИЦИЯ 1 – „Стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи), собственост на „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, в 10 бр. метростанции (Сливница, Западен парк, Константин Величков, Сердика, Стадион ”Васил Левски”, Г. М. Димитров, Младост-1, Акад. Ал. Теодоров - Балан, Младост-3, Дружба) от Първи метродиаметър на Софийското метро“;

ПОЗИЦИЯ 2 – „Стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи), собственост на „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, в 10 бр. метростанции (Люлин, Вардар, Опълченска, СУ „Св. Кл. Охридски”, Ф. Ж. Кюри, Мусагеница, Ал. Малинов, Бизнес парк, ИЕЦ - Цариградско шосе, Летище София) от Първи метродиаметър на Софийското метро“.


с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 17.00 (седемнадесет) евро, без ДДС, за един кв.м, месечно, съгласно Оценка от независим лицензиран оценител.

Цена за 1 бр. (един брой) Конкурсна документация – 150,00 /сто и петдесет/ лв. С ДДС.
Конкурсната документация се заплаща предварително по банков път по сметката на „Метрополитен” ЕАД, както следва:
IBAN - BG34UNCR76301039298950
BIC - UNCRBGSF
Обслужваща банка - УниКредит Булбанк, клон „Калоян”
Въз основа на документа за банков превод, в счетоводството на „Метрополитен” ЕАД, на кандидата се издава фактура за платената конкурсна документация след постъпване на сумата по горната сметка.
Конкурсната документация за участие се получава от организатора на конкурса „Метрополитен” ЕАД, ул. „Княз Борис І” № 121, етаж ІV, стая 52, при представяне на фактурата - от 05.01.2024 г. до 19.01.2024 г., вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. До 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.
Депозит за участие в конкурса – 10 000,00 /десет хиляди/ лв.
Подаване на предложенията на участниците – до 12:00 ч. на 22.01.2024 г. на адрес: гр. София, ул. ”Княз Борис І” № 121, „Метрополитен” ЕАД – в деловодството.
Конкурсът ще се проведе от 14:00 ч. на 22.01.2024 г. в Заседателната зала на „Метрополитен” ЕАД на горепосочения адрес.
Условията на конкурса, изискванията към участниците и списъкът с документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.
Оглед на обектите, предмет на конкурса, се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., чрез Началниците на метростанции и Организатори „Реклама” в „Метрополитен” ЕАД.
Тел. за контакт: 02/921-20-32; 02/921-20-82.