Втора обява: Конкурс за отдаване под наем на рекламни места в метровагоните

logo

Втора обява: Конкурс за отдаване под наем на рекламни места в метровагоните

ВТОРА ОБЯВА

„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Във връзка с обявеното от 13.03.2020 г. извънредно положение в Р България

Сроковете за участие в Конкурс за отдаване под наем на обект:

„РЕКЛАМНИ МЕСТА В МЕТРОВАГОНИТЕ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО”,

с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 11,50 (единадесет и петдесет) евро без ДДС за един брой рекламно място, съгласно Оценка от независим лицензиран оценител, обявен  във в. „24 часа” и на електронните страници на Столична община и „Метрополитен” ЕАД  на 20.02.2020 г., СЕ УДЪЛЖАВАТ.   

Цена за 1 бр. (един брой) Конкурсна документация – 150,00 лв. с ДДС.

Конкурсната документация се заплаща предварително по банков път по сметката на „Метрополитен” ЕАД, както следва:

IBAN - BG34UNCR76301039298950

BIC - UNCRBGSF

Обслужваща банка - УниКредит Булбанк, клон „Калоян”

Въз основа на документа за банков превод, в счетоводството на „Метрополитен” ЕАД на кандидата се издава фактура за платената конкурсна документация след постъпване на сумата по горната сметка.

Конкурсната документация за участие се получава от организатора на
конкурса – „Метрополитен” ЕАД, ул. „Княз Борис І” № 121, етаж ІV, стая 52, при представяне на фактурата - от 20.02.2020 г. до 27.04.2020 г., вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.  

Депозит за участие в конкурса – 40 000 лв.

Подаване на предложенията на участниците – до 12:00 ч. на 29.04.2020 г. на адрес: гр. София, ул. ”Княз Борис І” № 121, „Метрополитен” ЕАД – в деловодството.

Конкурсът ще се проведе от 14:00 ч. на 29.04.2020 г. в Заседателната зала на „Метрополитен” ЕАД на горепосочения адрес.

Условията на конкурса, изискванията към участниците и списъкът с документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите, предмет на конкурса, се извършва всеки работен ден,
до подаване на предложенията, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.,
чрез Началник Парк „Железници” и Организатори „Реклама” в „Метрополитен” ЕАД.

Тел. за контакт: 02/921-20-32; 02/921-20-82.

Обявата е публикувана на 19.03.2020 г.