Конкурси за рекламни места в метровагони

лого

РЕКЛАМНИ МЕСТА В МЕТРОВАГОНИТЕ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО - ДЕПО "ОБЕЛЯ" И ДЕПО "ЗЕМЛЯНЕ"

  О Б Я В А

„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ПРОТОКОЛ № 9/20.05.2024 Г. 

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ:

 

  1. „РЕКЛАМНИ МЕСТА В МЕТРОВАГОНИТЕ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО  

             - ДЕПО "ОБЕЛЯ";

 

  1. „РЕКЛАМНИ МЕСТА В МЕТРОВАГОНИТЕ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО  

             - ДЕПО "ЗЕМЛЯНЕ";

 

с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на  13.40 евро (тринадесет евро и четиридесет евроцента), без ДДС, за един брой рекламно място, месечно, съгласно Оценка от независим лицензиран оценител.

Цена за 1 бр. (един брой) Конкурсна документация за всеки отделен конкурс – 150,00 /сто и петдесет/ лв. с ДДС.

Конкурсните документации се заплащат предварително по банков път по сметката на „Метрополитен” ЕАД, както следва:

IBAN - BG34UNCR76301039298950

BIC - UNCRBGSF

Обслужваща банка - УниКредит Булбанк, клон „Калоян”

 

Въз основа на документа за банков превод, в счетоводството на „Метрополитен” ЕАД, на кандидата се издава фактура за платената конкурсна документация след постъпване на сумата по горната сметка.

Конкурсните документации за участие се получават  от организатора на конкурса „Метрополитен” ЕАД, ул. „Княз Борис І” № 121, етаж ІV, стая  52, при представяне на фактурата от 05.06.2024 г. до 21.06.2024 г., вкл., всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.         

Депозит за участие във  всеки отделен конкурс  – 10 000,00 /десет хиляди/ лв.

Подаване на предложенията на участниците – до 12:00 ч. на 24.06.2024 г. на адрес: гр. София, ул. ”Княз Борис І” № 121, „Метрополитен” ЕАД – в деловодството.

Конкурсите ще се проведат от 14:00 ч. на 24.06.2024 г. в Заседателната зала на „Метрополитен” ЕАД на горепосочения адрес.

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът с документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсните документации.

Оглед на обектите, предмет на конкурсите, се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч., чрез Началниците на метростанции  и Организатори „Реклама” в „Метрополитен” ЕАД.

 

Тел. за контакт: 02/921-20-32; 02/921-20-82.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Обявата е публикувана на 05.06.2024 г.