Обява до заинтересованите лица и общественост

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Н - ба за ОВОС, (ДВ бр.25/2003 г., изм. ДВ бр. 3/2006 г.) „Метрополитен” ЕАД, гр. София ул. „ Княз Борис І“ № 121, Телефон: 02/921 20 21, факс: 02/987 22 44, e-mail: metro@metropolitan.bg

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Изграждане на отклонение от Метро София – трета метролиния  към квартал “Слатина

Характеристика на инвестиционното предложение.

С Решение № 104 , по протокол 71/ 28.02.2019 г.  СОС разрешава:

-  да се изработи  проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община (ОУП на СО)  част: „Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт“ за Разклонение на «Трети метродиаметър» на «Софийски метрополитен» към квартал Слатина  в обхват: от Военна академия «Г.С.Раковски» по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, бул. „Цариградско шосе“ -  ж.к. „Младост 1“ - ул. „Димитър Моллов“  и ул. „Иерусалим. “ срещу пътния възел на бул.„Цариградско шосе“ с ул.„проф. Петър Мутафчиев“, без да се изменя преобладаващото предназначение на териториите в съответствие с одобреното задание и нормативните изисквания.

Основната цел на инвестиционното предложение, съгласно Генералната схема за развитие на линиите на Метрополитена, е да се свържат влезлите в експлоатация I-ви и II-ри метродиаметри и изграждащия се III-ти метродиаметър с отклонение към кв.“Слатина, нов участък  подземно трасе и 6 МС.

Ситуационно метроучастъка  ще се  разположи на територията на гр.София - в строителните граници на населеното място.  Преминава  по границате  между райони «Средец» и  „Оборище“ и продължава  през  райони ,„Слатина“ и  „Младост 1 .

Предвидено е подземно трасе с дължина 5700 м. и 6 метростанции

Характерът на инвестиционното предложение, проектиране и изграждане е ново. Идейният проект за отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал “Слатина“ е изработен на основание Договор №112/27.06.2018г. между «Метрополитен“ ЕАД и „Свеко Енергопроект“ АД.

В идейния проект са представени чертежи на трасе и профил на МС и трасировъчен план в съответствие с ПУП. В част ИП - трасировъчен план е  онагледено  местоположението на  новопроектираните метростанции, съоръжения и трасе .

Имотът e публична  общинска  собственост с обща площ  70 604  м2.

Предвидено е да започне строителство на обекта през 2020 г.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение №2 от ЗООС (доп., бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила от 14.10.2016 г., изм. и доп., бр. 12от 3.02.2017 г.) т.10 Инфраструктурни инвестиционни предложения, подточка и) трамвайни трасета, подземни и надземни железници, висящи линии за превоз изключително или главно пътници.

Общият изглед на терена /снимка от Google Earth/  с местоположението при сегашно състояние на отредената площадка е представен към информацията по чл.4 ал.2 от Наредбата за ОВОС. Копия от информацията със съответните приложения са предоставени в Столична община ,и райони: „Оборище“ , ,„Слатина“, и „Младост“  .

 

Компетентен орган за произнасяне с решение за или становище за преценка необходимостта от ОВОС във връзка с настоящото уведомление за ИП, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС по чл.81,ал.1 т.1 от ЗООС е Министъра на МОСВ.

По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Компетентен орган за произнасяне с решение е Министъра на МОСВ.

С въвеждане в експлоатация на Инвестиционното предложение, очакваната превозна способност на участъка е  48 000  пътника/ден.

 Реализирането на ИП :ще  доведе до намаляване натоварения автомобилен трафик в Столицата. От транспортния метрокомфорт ще се  ползват  не само  живущите в  тези райони  но и всички жители на Столицата .

За контакти: инж. Стефан Дерменджиев – началник управление „Инвестиционна дейност“ ,

Телефони за контакт: 02/ 921 20 21, 02/ 921 20 22.

Осигурен достъп до информацията и за изразяване на  становища от заинтересованите лица – срок 14 дни от публикуване на обявата в Интернет страница на Метрополитен ЕАД и Столична община.