Обява до заинтересованите лица и общественост

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС (ДВ бр.25/2003 г., изм. ДВ бр. 3/2006 г.) „Метрополитен” ЕАД, гр. София ул. „ Княз Борис І“ № 121, Телефон: 02/921 20 21, факс: 02/987 22 44, e-mail: metro@metropolitan.bg

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Изграждане на ОТКРИТ БУФЕРЕН ПАРКИНГ,кв.21; м.»Овча купел -2», Столична община

Характеристика на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение за обекта : »ОТКРИТ БУФЕРЕН ПАРКИНГ« е одобрено с Решение №833 на Столичния общински съвет /18.12.2014г. и  разположен на територията  на УПИ VII в кв.21; м. „Овча купел -2“ в съответствие с ПУП.

Реализирането на новото инвестиционно предложение „Изграждане на БУФЕРЕН ПАРКИНГ,кв.21; м. „Овча купел -2“ е пряко свързана с основната дейност на трета метролиния .

Идейния проект за буферния паркинг е изработен на основание  Договор от м. юли 2018 г. от възложителя «Метрополитен « ЕАД с  «РИКАТ» ООД.

Предвидено е да започне строителство на обекта през 2019 г.

Предметът на инвестиционното предложение се конкретизира в реализиране на съпътстваща обслужваща дейност към  МС18 от III метродиаметър на територията на  ,район „Овча Купел“. Основното предназначение на този буферен обществен паркинг е поемането на част от влизащите автомобили от югозападна България в София, като пътниците от тях щe ползват МС18 от Трети метродиаметър на Софийския метрополитен.

Ситуационно открития буферен паркинг ще бъде разположен в непосредствена близост до Метростанция 18 на Трети метродиаметър, между бъдещото локално платно от разширението на Околовръстния път - западен участък .и бул. „Линкълн”. Съобразен е изцяло с уличната регулация .Общият изглед на терена с местоположението при сегашно състояние на отредената площадката е представен в снимков материал към информацията по чл.4 ал. от Наредбата за ОВОС . Тази информация е на разположение в р-н Овча купел и на страницата на Метрополитен ЕАД.

Инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2 от ЗООС т.10: Инфраструктурни инвестиционни предложения, т. б (ДВ,бр.62 от 2015 г. в сила от 14.08.2015 г. )   за урбанизирано развитие, вкл. строителство на търговски центрове и паркинги.

Директорът на РИОСВ-София е компетентен орган за произнасяне с /решение/ или становище за преценка необходимостта от ОВОС  във връзка с настоящото уведомление за ИП, съгласно наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС по чл.81,ал.1 т.1 от ЗООС.

Имотът e публична  общинска  собственост с обща площ  5919  м2. В идейния проект е представена скица на площадката в съответствие с ПУП.

Предвидени са два вход/изхода. Единият е от локалното платно на Околовръстния път. Другият е от бул. „Линкълн”, при входа на Метростанцията.

Площта на паркингът е 5910 м2 . Широчината му варира от 67.6м до 67.2м. Най -голямата му дължина е 90.0 м.

Паркоместата са общо 198 бр., като от тях са предвидени 8 бр. за трудно подвижни хора (съотношение 8бр./198бр.  по-голямо от 4.0%). Тези паркоместа са разположени възможно най-близо до вход /изхода на метростанцията.

Размерът на паркоместата и автомобилните алеи са съгласно нормативните документи на Република България: НАРЕДБА № РД-02-20-2 за „Планиране и проектиране на комуникационно-траспортната система на урбанизираните територии” - от 20.12.2017г. (д.в. 7/2018г.) и поправка от 16.02.2018г. (д.в. 15/2018г.).

Денивелация между Околовръстния път и бул. „Линкълн” е около 7.0 м. Това налага „терасирането” на паркинга на четири нива. Първото ниво е от страната на бул. „”Линкълн”. Четвъртото ниво е от страна Околовръстен път. Рампите свързващи отделните нива са с наклон 4.0% , дължина около 10.5 м и широчина 6.5 м.

Две двураменни пешеходни стълби са предвидени за придвижване на гражданите между отделните нива и към североизточният вход на метростанцията.

За обслужване на паркинга е предвидено на двата вход/изхода да бъдат монтирани бариери със съответните автомати за обслужване на клиентите.

Влизането и отчитането на престоя в паркинга става автоматично, чрез бариери и автомати за таксуване. Изходите от паркинга също са оборудвани с бариери и апарати за таксуване.

Буферният паркинг ще бъде охраняван и осветен. Всички площи извън паркоместата, автомобилните алеи и тротоарите са озеленени. Зелената площ е 975 м2

В проекта са заложени  конструктивни решения като:

  • Масовият изкоп на строителната площадка на паркинга е до дъно пътно легло.
  • Предвид различните нива на паркинга, както и имотната му граница, за укрепване е предвидено изпълнение на стоманобетонни ъглови подпорни стени разделени според местоположението си.
  • За изпълнението на подпорна стена “B1” (към бензиностанция OMV) и част от стена “B2” се изпълнява укрепване на изкопа. Площта на укрепването е около 280 м2.

В количествената сметка на проекта са представени необходимите материали за строителните работи с изискуемите качествени показатели. При строителството се предвижда влагането на готови строителни конструкции и строителни разтвори  от специализирани фирми до местата на влагане.

Буферният паркинг ще се включи в експлоатация след съгласуване на   изискуемите законови процедури по приемане  на 3-ти метродиаметър и паркинга и завършване на строителството  с решение на ДСКН.

Извод: Реализирането на ИП :ще  доведе до намаляване натоварения автомобилен трафик в Столицата и  улесни начина за придвижване.

Опазване на околната среда

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда. Подробна информация е представена в Информацията по чл. 4 от  Наредбата аз ОВОС.

За контакти: Началник управление „Инвестиционна дейност“ - инж. Стефан Дерменджиев, телефон: 02/921 20 21.

Копия от информацията със съответните приложения са предоставени в Столична община: София 1000, ул. Московска № 33 и район „Овча купел“.

Осигурен достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, срок – 14 дни от публикуване на обявите в Интернет страница на „Метрополитен“ ЕАД.

Изразените становища от заинтересованите лица може да се изпращат до: Столична община, горепосоченият район отдел „Екология“, район „Овча купел и в РИОСВ - София, гр. София 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, e-mail: riew–sofia.governement.bg