Обява до заинтересованите лица и общественост

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г. посл.доп. и изм.,. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.). Метрополитен ЕАД, гр. София ул. "Княз Борис I" № 121, Телефон: 02/921 20 21, факс: 02/987 22 44, e-mail: metro@metropolitan.bg

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Изграждане на отклонение от Първа метролиния - МС „Люлин “ в западна посока до „Околовръстен път”, подземно трасе с дължина около 1.6 км с 2 МС

Характеристика на инвестиционното предложение

Отнася се за НОВО инвестиционно предложение. Отклонението с дължина 1,6 км и две метростанции се предвижда да се ситуира изцяло в кв. „Люлин“, район Люлин, Столична община.

Инвестиционното предложение е за проектиране и изграждане в съответствие с Общия устройствен план (ОУП на гр. София) по част Комуникационно транспортна система - масов градски релсов транспорт" за разширение на мрежата на Софийски метрополитен.

Проектирането и строителството на Първа метролиния е процедирано по реда на Закона за околната среда и има Решение по ОВОС на МОСВ № 116 от 30.05.1995 г. С Разрешение за ползване № 196 /1997 г. Първа метролиния е въведена в експлоатация .

Инвестиционното предложение за отклонение от Първа метролиния попада в обхвата на Приложение № 2  от ЗООС (доп., бр. 81 от 14.10.2016 г., изм. и доп., бр. 12 om 3.02.2017 г.) т. 10  „Инфраструктурни инвестиционни предложения, подточка и) трамвайни трасета, подземни и надземни железници, висящи линии за превоз изключително или главно пътници.

Проектът за отклонението към нея е изработен от Изпълнителя Инжпроект по възлагане на Инвеститора „Метрополитен” ЕАД и във връзка с разширение на метрото в гр. София, на фаза Идеен проект.

В идейния проект са разработени чертежи на трасе и профил на метростанциите и трасировъчен план в съответствие с ПУП. В част ИП - трасировъчен план е онагледено местоположението на новопроектираните метростанции, съоръжения и трасе .

Имотът е публична общинска собственост с обща площ 26555 м2 .

Целта с изграждане на отклонението от МС „Люлин“ до Околовръстен път, с подземно трасе с дължина 1.6 км и 2 метростанции, разположено в югозападната част на СО - кв. „Люлин“, район Люлин, под и по протежение на бул. „Царица Йоанна“, е да се подобри:

  • обслужването на живущите в ж.к. „Люлин“ северно и южно от бул. „Царица Йоанна“ от Първа метролиния ;
  • обслужването на пътникопотока, формиран от живущите и в кв. «Филиповци», гр. „Божурище“ и от пристигащите в гр. София хора от Западна и Югозападна България.
  • намаляване натоварения автомобилен трафик в Столицата от западното направление.

 

Очаквана превозна способност на участъка – 20 000 пътника/ден.

Предвидено е да започне строителство на обекта през 2022 г.

Осигурен достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица - срок 14 дни от публикуване на обявата в Интернет страница на „Метрополитен“ ЕАД.

За контакти: инж. Стефан Дерменджиев - началник управление „Инвестиционна дейност“, телефони за връзка: 02/ 921 20 21.