Обява до заинтересованите лица и общественост

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4,ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда /обн.ДВ с посл.доп. и изм.-ДВ бр. 67 от 2019 г. в сила от 23.08.2019 г./ „Метррополитен” ЕАД, гр. София, ул. „Княз Борис 1“ №121 ,Телефон 02/921 20 21, факс 02/987 22 44, е-mail ; metro@metropoliten.bg

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Изграждане на Обект: Връзка на втори метродиаметър с депо „Обеля“ и нова метростанция до ж.п. линията – София – Кюстендил.

Характеристика на инвестиционното предложение

Отнася се за: Ново инвестиционно предложение.

Отклонението е с дължина 791,96 м,  включващо  нова метростанция, която се ситуира до ж.п.линията  София – Кюстендил в район „Обеля“.

Съгласно Приложение № 2 към закона за опазване на околната среда  попада

 в обхвата на ЗООС т.10 буква .“И“ Инфраструктурни инвестиционни предложения: - трамвайни трасета, подземни и надземни железници, висящи линии за превоз изключително или главно за пътници.

Проектирането и строителството на Първа метролиния е процедирано по реда на Закона за опазване на околната среда и има Решение по ОВОС на МОСВ 116 от 30.05.1995 г.

С отклонение към депо "Обеля" трасето  е подземно по  „Обелско шосе“ и има връзка на втори метродиаметър с депо “Обеля“ и нова метростанция до ж.п. линията София – Кюстендил.

Инвестиционното предложение е за проектиране и изграждане съгласно идейния проект в съответствие с Общия устройствен план /ОУП на гр.София „Комунално транспортна система - масов градски транспорт за разширение на мрежата на Софийския Метрополитен.

Проектирането и строителството на  обекта е процедирано по реда на Закона за околната среда и има решение на МОСВ № 116 от 30.06.1995 г. с №196/1997 г. разрешение за ползване.

Проектът за отклонението към нея е изработен от изпълнителя  -  ДЗЗД „Дизайн консулт Обеля“ по възлагане на  инвеститора „Метрополитен” ЕАД  и във връзка с разширението на метрото на гр. София на фаза Идеен проект.

В идейния проект са разработени проекти на трасе и профил на метростанцията, и трасировъчен план в съответствие с ПУП. В част ИП  трасировъчен  план  е онагледено местоположението на новопроектираната  метростанция,съоръжения и трасе.

Целта е изграждане на връзка Втори метродиаметър с депо „Обеля“ и нова метростанция -до жп. линията София - Кюстендил да подобри:

- обслужването на живущите в района.

- обслужването на пътнико потока формиран от живущите в  района и пътникопотока от  и за  София – Кюстендил.

- намаляване натоварения автомобилен трафик в столицата от това направление.

Предвидено е да започне строителството на обекта през 2023 г.

Осигурен достъп до информацията и за изразяване на становище на заинтересованите лица - срок от 14 дни от публикуване на  обявата в Интернет страница на Метрополитен ЕАД.

За контакти: инж.Светослав Статев -.началник  управление на инвестиционно дейност, тел. за връзка 02/9212021.