Обява - конкурс за обособено място от покрива на административна сграда

Обява - конкурс за обособено място от покрива на административна сграда

                                                                                   

О  Б  Я  В  А  

   „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИЯ ОБЕКТ:

„ОБОСОБЕНО МЯСТО ОТ ПОКРИВА НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД НА УЛ. „КНЯЗ БОРИС І” № 121 ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ С АЖУРНА СВЕТЕЩА РЕКЛАМА“

с начална конкурсна наемна цена, без ДДС, в размер на левовата равностойност на 25,00 (двадесет и пет) евро за един кв. м месечно, съгласно Оценка от независим лицензиран оценител.

Цена за 1 бр. (един брой) Конкурсна документация – 100,00 лв. (с ДДС).

Депозит за участие в конкурса – 2 000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие – от 13.11.2019 г. до 26.11.2019 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа на адрес: гр. София, ул. ”Княз Борис І” № 121, „Метрополитен” ЕАД – стая 52.

Подаване на предложенията на участниците – на горепосочения адрес до 12.00 ч. на 27.11.2019 г.

Конкурсът ще се проведе от 14:00 часа на 27.11.2019 г.  в Заседателната зала на „Метрополитен” ЕАД на горепосочения адрес.

Условията на конкурса, изискванията към участниците и списъкът с документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обекта, предмет на конкурса, се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, чрез Организатори „Реклама” на „Метрополитен” ЕАД.

Тел. за контакт: 921-20-32; 921-20-82.