Вестник на Метрото

2 До края на юли се очаква да пристигне първият от новите 20 влака „Сименс“, кои- то ще возят пътници, по строящата се в мо- мента Линия 3 на ме- трото. В следващите три месеца ще бъдат доставени още 4 мо- триси, а най-късно до март следващата годи- на и останалите 15. В момента на из- питателния полигон на Сименс във Вил- денрад, Германия се извършват тестове на всички параметри на първия от новите вла- кове. Изпитанията ще завършат с издаване на международния сертификат ТЮФ. Новите мотриси са със светъл интериор, атрактивно освет­ ление, модерна кли- матична инсталация и намалени нива на шум. Целите са про- ходими, за разлика от досегашните, при които вагоните са отделени. Влакчета- та ще получават ток като трамваите – чрез пантограф. Другата особеност е, че на- прежението е двойно по-голямо от сегашно- то – 1500 волта, което ще позволи да е мно- го по-икономично. Новите мотриси са с олекотена конструк- ция – кошът е целият от алуминий. Влакчетата са с опция за автоматич- но управление, но ще бъдат пуснати първо с машинист, чийто функции са ограни- чени. Мотрисите ще са отделени от перона със стъклени прегра- ди, които са произве- дени от „Панасоник”. За да бъдат одобре- ни за реална експлоа- тация, влаковете ще се тестват в участъка от „Красно село” до бул. „България” през про- летта на 2019 г. КЪРТИЦАТА ТРЪГВА към стан- ция „НДК 2” в началото на април НАД52% еизпълнениетонастан- ция„Орловмост“ До края на юли пристига първият от новите влакове „Сименс“ Метрото стана инфраструктурен проект на десетилетието На изпитателния полигон на „Сименс“ в Германия се извършват тестове на всички параметри на първия от новите влакове. От стр. 2 Министърът на околната среда и во- дите Нено Ди- мов каза, че с третата линия се очаква да бъдат спестя- вани годишно 90 000 т вред- ни емисии. „Това е един истин- ски интермо- дален проект. Поздравявам колегите от „Ме т рополит ен” и г-жа Фандъкова. Проектът е изклю- чително успешен. Физическото му изпълнение върви в почти равни па- раметри с финансо- вото. Ще развиваме мрежата на метро- то, ако успеем в общата кохезионна рамка на ЕС да договорим средства и в бъдеще”, за- яви Ивайло Московски. С новата линия метро- то ще дос- тигне 52 км и ще има 47 станции. Вла- ковете ще се движат с до 80 км/ч и ще стигат до центъра на града за 16 мин. 8отстанциитепоноватаЛиния3са... Проектът „Софий­ скометро” бе отличен с Голямата награда „Най-успешен инф­ раструктурен проект на десетилетието 2007-2017”. Събити­ ето е част от кален­ дара на събитията на Българското пред­ седателство на Съ­ вета на ЕС 2018 и се организира от Гра­ дът Медиа Груп. То цели да популяризира добрите практики и постижения на воде­ щите компании и професионалисти в сферата на инфраст­ руктурата. Жури­ то на Infrastructure Bulgaria Awards” 2018 е съставено от 17 члена, представители на програми „Транс­ порт“, „Региони в рас­ теж” и „Околна сре­ да”, както и водещи професионални, ака­ демични и браншови организации в секто­ ра. Основните крите­ рии, по които е извър­ шено класирането, са успешно реализиране на проекти с евро­ пейско финансиране, ползи за околната и градската среда, подо­ бряване на трафика, фирмения престиж, обществено призна­ ние и значимост. „Метрото успя да повишикачествотона живот на граждани­ те и най-вече да им придаде увереност, че живеят в модерен ев­ ропейски град“, каза кметът Фандъкова при получаването на наградата. От своя страна проф. д-р инж. Стоян Братоев до­ пълни, че преди 10 г. само две строителни компании са работили за изграждането на метрото, докато сега те са 12 главни изпъл­ нители, 28 подизпъл­ нители и над 30 дос­ тавчици от различни части на страната, за които работят хиля­ ди работници. С най-голям принос в качествената реали­ зация на метростан­ ции, надземни тунели и тунели с подземен способ бяха отличе­ ни и изпълнителите „Джи Пи Груп“ АД, „Трейс Груп Холд“ АД, „Доуш иншаат ве тиджарет“, „Геос­ трой“ АД, „Евро али­ анс Инженернг“ АД, „Станилов“ ЕООД. Специални грамоти за принос в изграж­ дането на метрото, обявено за национален обект, получиха кон­ структорите проф. д-р инж. Божидар Бо­ жинов, инж. Маньо Манев, инж. Антон Янев, инж. Георги Кол­ чаков, инж. Севдалин Вълнаров, инж. Роза­ лина Козлева, както и архитектите Ирен Дерлипанска, Красен Андреев, Фарид и Еле­ на Пактиавал, Кон­ стантин Косев, Радо­ мир Серафимов. Събитието се про­ веде под егидата на министъра на регио­ налното развитие и благоустройството и министър за Българ­ ското председател­ ство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQ0MDY=