Информация за защита на личните данни

Информация за защита на личните данни

1. „Метрополитен“ ЕАД зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това,  „Метрополитен“ ЕАД  предприема необходимите мерки, за да осигури конфиденциалността на личните данни, спазване на приложимите принципи за тяхното обработване, както и да обезпечи прилагането на подходящи мерки за сигурността на личните данни съгласно принципа за пропорционалност и в зависимост от достиженията на технологичния прогрес.

2. „Метрополитен“ ЕАД е установен на територията на Република България администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Общ регламент относно защитата на данните”) и на изискванията на националното законодателство в Република България в областта на защитата на личните данни. „Метрополитен“ ЕАД е търговско дружество, учредено и съществуващо в съответствие със законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Можете да се свържете с „Метрополитен“ ЕАД на следните контакти:

Адрес:

гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Княз Борис“ I  № 121

Телефон:

029212001

Факс:

(+359) 2 987 2244 

Уеб сайт:

www.metropolitan.bg

Електронна поща:

metro@metropolitan.bg

3. „Метрополитен“ ЕАД е назначило Длъжностно лице по защита на данни, с което можете да се свържете по всякакви въпроси, свързани с обработването на Ваши лични данни, на следните контакти:

Адрес:

гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Антим“ I  № 35

Телефон:

029212153

Електронна поща:

r.georgieva@metropolitan.bg

4. „Метрополитен“ ЕАД обработва лични данни за следните лица:

Освен данни за своите служители, „Метрополитен“ ЕАД може да обработва Ваши лични данни в случай, че сте контрагенти/ представляващи контрагенти на „Метрополитен“ ЕАД, включително изпълнители по договори за обществени поръчки; представляващи участници/кандидати в процедури по Закона за обществените поръчки ("ЗОП"); жалбоподатели, подали искане / молба / жалба / сигнал до „Метрополитен“ ЕАД

5 . „Метрополитен“ ЕАД обработва долупосочените данни съобразно долуизложените цели, основания и срок на обработване:

5 .1. В случай че сте контрагенти на „Метрополитен“ ЕАД, респективно представляващи контрагенти, „Метрополитен“ ЕАД обработва Ваши данни в следния смисъл:

 • Данни: имена; ЕГН или личен номер на чужденец; адрес; телефон; електронната поща; данни на Ваш пълномощник; номер на банкова сметка; данни, необходими на „Метрополитен“ ЕАД в качеството на секторен възложител по ЗОП като свидетелство за съдимост и данни по Закона за мерките срещу изпиране на пари и други при необходимост;
 • Цел: изпълнение на договорното правоотношение (сключване, изпълнение, изменение, прекратяване на сключения договор); защита на законните интереси на страните по сключения договор; водене на кореспонденция; съблюдаване законовите изисквания към „Метрополитен“ ЕАД като възложител по ЗОП;
 • Основание: изпълнение на сключен договор;
 • Срок: В общия случай, за срока на договора плюс 5 или 3 години в зависимост от приложимата погасителна давност съобразно чл. 110 или чл. 111 от ЗЗД, както и до окончателното уреждане на финансовите взаимоотношения между страните и съобразно чл. 122, ал. 1 от ЗОП за договори за възлагане на обществени поръчки.

5 .2. В случай че сте кандидати / участници в процедури по възлагане на обществена поръчка, „Метрополитен“ ЕАД обработва Ваши данни в следния смисъл:

 • Данни: имена; ЕГН или личен номер на чужденец; данни за документ за самоличност; дата на раждане; адрес; телефон; електронна поща; образование/ експертиза;
 • Цел: изпълнение на законодателството в областта на възлагане на обществени поръчки; повеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договор за обществена поръчка по смисъла на ЗОП чрез придържане към утвърдени формуляри, в това число към Единният европейски документ за обществени поръчки;
 • Основание: изпълнение на законово задължение;
 • Срок: съобразно чл. 122, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 121 от ЗОП.

5 .3. В случай че сте подали искане / молба / жалба / сигнал до „Метрополитен“ ЕАД последното може да обработва Ваши лични данни в следния смисъл:

 • Данни: имена; ЕГН или личен номер на чужденец; данни за документ за самоличност; адрес; електронна поща; подпис и други, предоставени по усмотрение на субекта на данни;
 • Цел: защита на законните интереси на „Метрополитен“ ЕАД и водене на кореспонденция, като „Метрополитен“ ЕАД не предоставя административни услуги;
 • Основание: легитимните интереси на „Метрополитен“ ЕАД, като субектът на данни по своя инициатива се е обърнал към „Метрополитен“ ЕАД и е предоставил свои лични данни;
 • Срок: 1 година, считано от приключване на кореспонденцията с жалбоподателя по повод на искането/ молбата/ жалбата, регистрирано/а в деловодната система на „Метрополитен“ ЕАД.

5 .4. Като посетители на този сайт, „Метрополитен“ ЕАД обработва Ваши лични данни в следния смисъл:

 • Данни: лог файлове, съдържащи вашият IP адрес; браузерът, който използвате (Mozilla Firefox, IE, Google Chrome и други); операционната система (Windows, Linux, IOS); времето и страниците, които сте посетили на сайтовете на „Метрополитен“ ЕАД;
 • Цел: следене за неправомерни действия при посещаване на интернет страницата на www.metropolitan.bg и осигуряване на безпроблемна и непрекъсната работа на сайта;
 • Основание: защита на легитимните интереси на „Метрополитен“ ЕАД;
 • Срок: до 10 дни от създаването им.

6. Получатели на данните

„Метрополитен“ ЕАД не предоставя данните Ви на трети лица, освен когато това е необходимо за изпълнение на законово задължение или за изпълнение на сключен договор, както и на компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „Метрополитен“ ЕАД предоставянето на информация, включително съдържаща лични данни.

7. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от „Метрополитен“ ЕАД

 • Право на информираност съобразно Параграф 58, 60-62 от Преамбюла и член 12-14 от Общия регламент относно защитата на данните;
 • Право на достъп съобразно Параграф 63 от Преамбюла и член 12 и 15 от Общия регламент относно защитата на данните;
 • Право на прехвърляне на личните данни на друг администратор съобразно Параграф 68 от Преамбюла и член 12 и 20 от Общия регламент относно защитата на данните;
 • Право на коригиране съобразно член 5, 12, 16 и 19 от Общия регламент относно защитата на данните;
 • Право на изтриване ("правото да бъдете забравени") съобразно Параграф 65 и 66 от Преамбюла и член 6, 9, 12 и 17 от Общия регламент относно защитата на данните;
 • Право на ограничаване на обработването съобразно Параграф 67 от Преамбюла и член 18 и 19 от Общия регламент относно защитата на данните;
 • Право на възражение срещу обработването съобразно Параграф 69 и 70 от Преамбюла и член 12 и 21 от Общия регламент относно защитата на данните.
 • Право на жалба срещу обработването като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 Интернет страницаwww.cpdp.bg ; Електронна поща: kzld@cpdp.bg; Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
  За целите на горното, на страницата www.metropolitan.bg можете да откриете и използвате информация за упражняване на права на субекти на данни.