Проекти

„Осигуряване на разходите за възнаграждение, на служители от Метрополитен ЕАД, участващи в управлението и/или изпълнението на проектите финансирани по ОПТТИ“ № BG16M1OP001-5.001-0023

Приоритетна ос: 5 „Техническа помощ”

С реализацията на настоящият проект ще бъде гарантирано ефективното и ефикасно извършване на дейностите свързани с управлението на големите инфраструктурни проекти от квалифицирани специалисти. По този начин ще бъдат намалени рисковете за управлението на проектите, които бенефициентът изпълнява, свързани с текучество на ключовите експерти участващи в структурите за управление и запазването и повишаването на административният капацитет на бенефициента.

Завършването на проектите води до изпълнение на общата цел на ОПТТИ 2014-2020 - "Развитие на устойчива транспортна система" и допринася за постигането на тематична цел № 4 „Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори” и инвестиционен приоритет "4 е"- „Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата“ на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1301/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.