Дефиниции

1. Нередност, съгласно определението, дадено в чл. 2, параграф 36 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, е всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагане на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

2. Съмнение за измама, съгласно определението, дадено в  параграф 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове (НАНЕСИФ), е нередност, даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на национално ниво, с цел да се определи съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама.

3. Измама (по отношение на разходи), съгласно определението, посочено в чл. 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията от 26 юли 1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските общности, приета на основание чл. К.З от Договора за Европейския съюз, е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:

    • използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет на Европейския съюз или от бюджети, управлявани пряко от Европейския съюз или от негово име;
    • прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия ефект;
    • разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са били отпуснати първоначално.

4. Сигнал за нередност, съгласно определението, дадено в параграф 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на НАНЕСИФ, е постъпила, включително от анонимен източник, информация за извършена нередност. За да представлява сшттал за нередност, тази информация като минимум трябва да дава ясна референция за конкретния проект, финансиращата програма, административното звено и описание на нередността.

Всяко лице може да подаде сигнал за нередност във връзка с изпълнението пи проекти, съфинансираи от Онератиина програма "Транспорт и транспортна инфраструктура". Начините да направи това са описани в раздел Сигнали за нередности на официалната страница па УО на ОПТТИ, на електронен адрес: https://eufunds.bg/optti/node/698